Wallsténhus planerar att bygga bostäder i kv. Lönnen 14, Piteå. Förslaget innebär ett 25-30 tal bostäder samt ett tillvaratagande och bevarande av den profilbyggnad som del av huset utgör (här bedrevs telegrafverksamhet sedan byggnaden uppfördes 1939/40). Avsikten är att tillskapa en attraktiv boendemiljö och för Piteå nya lösningar avseende boendemiljö och service.

telegrafen svvit