Integritetspolicy

Genom denna integritetspolicy vill vi informera om hur vår organisation hanterar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de krav som finns enligt gällande regelverk för behandling av personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Wallsténföretagen AB, org. nr 556503-4567

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part (se förklaring nedan).

Personuppgifter som du har lämnat: Du kommer när du hyr lägenhet/lokal att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra skäl. Informationen du lämnar kan vara till exempel namn, kontaktuppgifter, ekonomisk information gällande dig eller ditt personnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du ingår hyresavtal med oss så kan vi komma att göra kreditupplysningar. Vid besök på vår webbplats kan personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress, komma att samlas in per automatik.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Insamling och behandling av personuppgifter sker med syftet att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig och/eller för att förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och gentemot dig uppfylla våra skyldigheter som följer av lag eller avtal.

För att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi nedanstående personuppgifter för de ändamål som där anges:

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter samt betalningsinformation (fakturaadress etc.) för att kunna administrera vårt kundförhållande inklusive din hyresinbetalning. Uppgifterna behandlas också för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss.

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt hyresavtal och dina kontaktuppgifter för att kunna hantera eventuella anspråk gentemot oss.

Namnuppgift, personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation behandlas för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig. Uppgifterna kan också behandlas för att kunna göra kreditprövningar. Med hänsyn till vikten att kunna säkerställa din identitet i samband med avtalsingående är behandlingen klart motiverad.

Med stöd av en intresseavvägning behandlar vi följande uppgifter:

För att kunna kontakta dig och kommunicera med dig som kund i syfte att avtala utförandet av kontroller, reparationer och underhåll av din lägenhet/lokal behandlar vi dina kontaktuppgifter.

Vi kan, i syfte att förebygga brott, komma att behandla bilder eller rörliga bilder från övervakningskameror innehållande personuppgifter när du besöker någon av våra fastigheter. Övervakningen kommer endast förekomma på platser som konstaterats vara särskilt brottsutsatta.

Fullgörelse av rättsliga förpliktelser:

I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Uppgifter om ditt hyresavtal med oss sparas exempelvis i den mån det är nödvändigt för att följa gällande bokföringsregelverk. Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

I första hand behandlas personuppgifterna av Wallsténföretagen AB.

Även aktörer som för vår räkning behandlar personuppgifter, s.k. personuppgiftsbiträden, kan också komma att behandla uppgifterna. Vi använder oss i stor utsträckning av externa leverantörer för olika ändamål t.ex. bokförings- och andra ekonomitjänster, datahantering och IT-support och marknadsföring och analyser samt fastighetsjour. Leverantören har i dessa fall ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Wallsténföretagen AB ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till det slag av aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin hantering av dina uppgifter:

Personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning.

Kontaktuppgifter till leverantörer av tjänster och reparationer som ska utföras i din lägenhet/fastighet/lokal.

Uppgifter till myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information.

När du använder våra tjänster kan det i vissa fall vara våra samarbetspartners som är personuppgiftsansvariga. Dessa har då ett eget ansvar för att tillse att du blir informerad om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar inom vår organisation. Vi installerar 2018 ny router/brandvägg som skydd mot externa intrång och som hinder mot obehörig tillgång till våra nätverk och system. För att göra det omöjligt för obehöriga att “avlyssna” trafiken mellan vår webbplats och besökaren har vi installerat s.k. SSL-certifikat. För att skydda förekommande inmatningsformulär (intresseanmälningar) har vi installerat ”Captcha”. Uppdatering till WordPress och plugins av senaste version har skett liksom installation av ”Wordfence Security” (ett säkerhetstillägg för att öka skyddet för vår webbplats).

Endast behörig personal har fysisk åtkomst till data. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande regelverk och policys. Endast den som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges access och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs återkommande, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES-området. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Hur länge personuppgifterna sparas beror på för vilket ändamål behandlingen sker. Vi sparar inte uppgifter längre än lag, andra regelverk eller myndighetsföreskrifter tillåter.

Exempel på hur länge personuppgifter sparas:

När du ingått ett avtal med oss är utgångspunkten att dina uppgifter under den tid kundförhållandet föreligger. Ibland kan uppgifterna behöva sparas längre för att vi ska kunna fullgöra lagliga eller avtalsenliga förpliktelser. För vår bokföring sparar vi i enlighet med gällande bokförings-regelverk information om vårt avtal med dig i sju år efter det år avtalet tecknades.

Personuppgifter kan komma att sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har möjlighet och rätt att när som helst, helt eller delvis, återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du rätten att begära att vi raderar eller begränsar dina personuppgifter eller att komma med invändningar mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar ta del av de personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som är satt att utöva tillsyn över företagens hantering av personuppgifter.

Du är aldrig tvungen att lämna dina personuppgifter till Wallsténföretagen AB, men om du inte vill göra det har vi oftast ingen möjlighet att ingå avtal eller fullgöra några avtalsförpliktelser.

 

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina rättigheter i ovanstående hänseenden kan du skicka en av dig undertecknad begäran per brev till:

Wallsténföretagen AB

Prästgårdsgatan 35

941 32 Piteå

alt. skicka e-post till: info@wallstens.se

Har du frågor om vår personuppgiftshantering är du också välkommen att kontakta oss per telefon genom att ringa oss på 0911-211900.

Policyn antagen av Wallsténföretagen AB den 15 maj 2018

Information om cookies

Cookies är små filer som kan lagras när en besökare kommer till en webbplats. De används för att spara information på besökarens dator, mobiltelefon eller surfplatta för att förbättra användarupplevelsen och för att tillhandahålla vissa tjänster.

Cookies finns på de flesta webbplatserna och används bland annat för att hålla användare inloggade, komma ihåg inställningar som besökarna valt eller vad som lagts till i varukorgen. De kan också användas för att logga in besökare automatiskt när de återvänder till en sida de loggat in på tidigare.

Hur används cookies på den här webbplatsen?

Den här webbplatsen använder cookies på följande sätt:

    • För att hålla besökaren inloggad när denne navigerar webbplatsens olika sidor.
    • För att spara information om inställningar och val som användare gjort.
    • För att inte visa informationstexten om cookies när besökaren klickat på knappen för att ta bort denna.
    • För att kolla om besökare tar emot cookies.
    • För att samla in anonym statistik om exempelvis vilka sidor som besöks och hur länge varje besök varar.

Blockera eller ta bort cookies

För att cookies inte ska sparas på din dator kan du i de flesta webbläsarna välja att blockera cookies. Detta kan dock påverka hur webbplatser fungerar och i vissa fall göra att de inte kan användas förrän du slår på cookies igen.

Om du efter att du blockerat cookies vill ta bort de som redan sparats kan du göra detta i din webbläsares inställningar. För mer information om hur du gör det i olika webbläsare så kan du läsa mer på aboutcookies.orgoch allaboutcookies.org.